Başbakan’ın adasındaki zorla satışa yürütmeyi durdurma

Fikirtepe’de aralarında Başbakan Binali Yıldırım’ında bulunduğu Mutlu Truzim adasındaki  zorla satışa İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verildi.  Mahkemenin oy birliği ile aldığı kararda satış işlemi için “Uygulanmakla etkisi tükenecek nitelik arz ettiği anlaşılmakla” ifadelerine yer verildi.

Tehdit ve yıldırma politikası

İstanbul 5. İdare Mahkemesine 2018/566 Esas numarası ile Mehmet Özkan Vekili Av. Aysun Develi tarafından İstanbul Valiliği’ne karşı, “Müteahit firma ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hak ve menfaatleri himaye etmediği, dava dışı hissedarlar ile müteahhit firma arasında Satış Vaadi ve Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ne ilişkin İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2017/483 sayısına kayden dava ikame edildiği, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını istemiyle açılan davada ara karar açıklandı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan satış işlemi 2/3’nin dışında kalan ve henüz imza ailelerce kendilerine yönelik bir tehdit ve yıldırma politikası olarak adlandırılıyordu.

Hukuka ve mevzuata aykırı

Başbakan Binali Yıldırım’ında bulunduğu Mutlu Truzim adasındaki zorla satış işlemi için Avukat Develi tarafından 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davadaki yürütmeyi durdurma kararında verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

Davacı tarafından, İstanbul Kadıköy İlçesi, Merdivenköy mahallesi 287 pafta 3429 ada 6 parsel sayılı taşınmazda davacı adına kayıtlı hisse payının 6306 sayılı Kanun’un 6 maddesi 1 fıkrası ile bu Kanunun uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre 13/03/2018 tarihinde saat 09.30’da yapılacak satış işlemine yönelik olarak tahsis edilen 16/02/2018 tarih ve 51… E4840 sayılı işlemin, müteahit firma ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hak ve menfaatleri himaye etmediği, dava dışı hissedarlar ile müteahhit firma arasında Satış Vaadi ve Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşine ilişkin İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2017/483 sayısına kayden dava ikame edildiği, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu öne sürülerek iptal ve yürütmenin durdurulması istenmektedir.

Türk Milleti Adına

Karar veren İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü;
Davali İdareden:

Dava konusu işlemin sebebi açıklanak, dava konusu işlem ile birlikte dayanağını oluşturan tüm belge ve bilgileri içeren işlem dosyasının okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine,

Dava konusu işlemin satışa ilişkin olması nedeni ile, 05/07/2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun’un 57. maddesi ile değişik 27. maddesi uyarınca, uygulanmakla etkisi tükenecek nitelik arz ve ettiği anlaşılmakla, davalı idarenin savunması alındıktan ve ara kararına cevap geldikten sonra veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi dolduktan sonra verilecek karara kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İŞLEMİNİN KABULÜNE, davalı idareye cevap verme ve ara kararın gereğinin yerine getirilmesi için (30) gün süre tanınmasına, 12/03/2018 tarihinde oy birliği ile kara verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.